Υπόθεση Χάρης Τομπούλογλου: τι λέει η Διαύγεια

Χάρης Τομπούλογλου

Χάρης Τομπούλογλου. Πηγή: Σελίδα facebook του συνδυασμού “Όμορφη Πόλη”

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsit.gr από τις 24 Δεκεμβρίου:

– Ο Χάρης Τομπούλογλου συνελήφθη έχοντας πάνω του 25.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα
– Σκοπός της μίζας ήταν να συνεχίσει ιδιωτική εταιρεία τη σύμβαση της με το νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού

– Ο πρόεδρος του Αγλαΐα Κυριακού ήταν χρόνια πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τομπούλογλου είχε ζητήσει 30.000 ευρώ αρχικά, αλλά η εταιρεία έκανε “παζάρια” – με τις υποδείξεις της αστυνομίας – προκειμένου να είναι πιο αληθοφανής η διαδικασία. Η εταιρεία είναι μία διαφημιστική και η σύμβαση είχε να κάνει με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Οπως δήλωσε στο Νewsit ο δικηγόρος Αγαμέμνων Τάτσης ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία που εκβίαζε ο Χάρης Τομπούλογλου ” συνελήφθη σήμερα ο Διοικητής του Αγλαϊα Κυριακού για εκβίαση και δωροδοκία. Ο εντολέας μου, δηλαδή η εταιρεία Next Com Media, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κιτσαρά, είχε κερδίσει και είχε κατοχυρωθεί υπερ αυτής ένας διαγωνισμός προβολής του νοσοκομείου.

Ο κύριος Τομπούλογλου απαίτησε το ποσό των 30.000 ευρώ το οποίο μετά από υποδείξεις της αστυνομίας στο πλαίσιο μιας εικονικής διαπραγμάτευσης έγινε 25.000, προκειμένου να μην κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία.

Ακολουθούν τα κυριότερα αποσπάσματα και έγγραφα από το πρόγραμμα Διαύγεια σχετικά με τον διαγωνισμό που έλαβε μέρος η εταιρεία NEXT COM A.E. για το Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.

9 Μαΐου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Φ.11/2012
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Διοργάνωσης Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Ημερίδων – Δημοσιοποίησης- Καταχωρήσεων στον Ημερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (MIS 301205) .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00΄-:12:30’ Π.Μ.

Το αρχείο PDF εδώ

20 Ιουλίου 2012

Στο Συµβούλιο υποβάλλεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 14477/20.07.12 (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση της ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση :
1. των πρακτικών αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικών Προσφορών του ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «∆ιοργάνωση Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων – Ηµερίδων – ∆ηµοσιοποίηση – Καταχωρήσεις στον Ηµερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄και β΄φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – ∆ράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή ∆ιατροφή» µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 €.
2. αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, INTRAWAY ΕΠΕ και MSCOMM A.E που συµµετείχαν στο δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό και έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή διενέργειάς, ως πληρούσες τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

Update 30 Δεκεμβρίου 2013: Η Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director) της εταιρείας Mindwork που έλαβε μέρος ανεπιτυχώς στον πρώτο διαγωνισμό είναι η η Λίνα Νικολοπούλου – γυναίκα του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση της φερόμενης δωροδοκίας Τομπούλογλου.

Το αρχείο PDF εδώ

5 Οκτωβρίου 2012

Στο Συµβούλιο υποβάλλεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 17166/17.09.12 (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ –ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση της ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ την οποία αποδέχεται ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση:
1. Κατακύρωσης του ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών «∆ιοργάνωσης Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων – Ηµερίδων – ∆ηµοσιοποίησης- Καταχωρήσεων στον Ηµερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και
Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – ∆ράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή ∆ιατροφή» και την σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία INTRAWAY ΕΠΕ ( ΑΦΜ: 095662877 ∆ΟΥ: ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ) στην ακόλουθη τιµή:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ INTRAWAY ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 157.000,00 €
Φ.Π.Α. 36.110,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 193.110,00 €

Το αρχείο PDF εδώ

8 Νοεμβρίου 2012

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 20407/06.11.12 (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. Κ.
ΠΑΠΑΣΙΜΟΥ την οποία αποδέχεται και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. Α.
ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ σύμφωνα με την οποία:

15. Το από 2-11-2012 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Μονάδας Γ’ – Προεγκρίσεων & Επιτόπιων Επαληθεύσεων, ειδ. Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊσταμένης κας Κοντονή Μαρίας, στο οποίο αναφέρονται, σχετικά με το θέμα, τα ακόλουθα:
“Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχα με την Υπηρεσία σας το θέμα της ασυνήθιστα χαμηλής τιμής, παραμένει. Απαιτείται έγγραφο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο να αποδέχεται την αιτιολόγηση του υποψηφίου αναδόχου. Επιπλέον, αναμένεται και αντίγραφο της δημοσίευσης στην ΕΕ. Ωστόσο, επειδή η μελέτη ολόκληρου του φακέλου του διαγωνισμού ανέδειξε διάφορα και ουσιαστικά προβλήματα, για να μην υπάρξουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, θα ήθελα να επισημάνω ότι προτού προχωρήσετε στη δημοσίευση οποιασδήποτε διακήρυξης
για έργα του ΕΣΠΑ, όπου απαιτείται τακτικός διαγωνισμός, θα πρέπει να έχετε την προέγκριση της διαχειριστικής αρχής.”
16. Ότι σε έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Πληροφορικής επειδή το email του Γρ. Προμηθειών εξακολουθεί να δυσλειτουργεί, παρά τις πολλές προσπάθειες επιδιόρθωσής του, διαπιστώθηκε πως είχε αποσταλεί από την Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15-5-2012 ηλεκτρονικό μήνυμα, από άλλη διεύθυνση απ΄αυτή που αναγράφεται στο τυποποιημένο σχετικό έντυπό της, που αναφέρεται πως ΄΄υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην προκήρυξη (έντυπο), που έπρεπε εντός 24 ωρών να διορθώσουμε, σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει την αρχική προκήρυξη ως έχει΄΄.
17. Εκ του ανωτέρω προκύπτει ότι η προκήρυξη δεν δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πράγμα που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας (άρθρο 10, Π.Δ.118/2007), για το λόγο αυτό η διαδικασία καθίσταται άκυρη.

Εισηγούμεθα
Να εγκρίνετε την διακοπή της διενέργειας του Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, (αρ. διακήρυξης 8706/9-5-2012) για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών «Διοργάνωσης Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Ημερίδων – Δημοσιοποίησης- Καταχωρήσεων στον Ημερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 € και την επανάπροκήρυξή του. Η επαναπροκήρυξη θα γίνει με νέο σχέδιο διακήρυξης που θα τύχει της έγκρισης της Μονάδας Γ’ – Προεγκρίσεων & Επιτόπιων Επαληθεύσεων, ειδ. Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τροποποίηση στο μέρος που αφορά το σχέδιο σύμβασης που θα εξειδικεύεται στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει με τους ίδιους όρους και την ίδια επιτροπή διενέργειας.

Το αρχείο PDF εδώ

28 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Φ.11/2012
Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Διοργάνωσης Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Ημερίδων – Δημοσιοποίησης- Καταχωρήσεων στον Ημερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (MIS 301205) .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26-02-2013 και ώρα 12:00΄-:12:30’ Π.Μ.

Το αρχείο PDF εδώ

6 Ιουνίου 2013

Στο Συµβούλιο υποβάλλεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 7934/03.06.13 (ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKO –ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση του ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Και µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία το µέλος του συµβουλίου κ. Ρ. Θεάκου έδωσε λευκή ψήφο διότι όπως ανέφερε κατά τον Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό οι εταιρείες προσέφεραν για το ίδιο έργο, υψηλότερες προσφορές από αυτές που είχαν προσφέρει κατά τον ακυρωθέντα προηγούµενο διαγωνισµό

οµόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση :
1. κατακύρωσης του Α΄ Επαναληπτικού ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «∆ιοργάνωση Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων – Ηµερίδων – ∆ηµοσιοποίηση – Καταχωρήσεις στον Ηµερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – ∆ράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή ∆ιατροφή» µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (MIS 301205), στην µειοδότρια εταιρεία NEXT COM A.E.
συνολικής δαπάνης 209.936,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

To αρχείο PDF εδώ

ΥΓ Για όσους ενδιαφέρονται για παραπάνω έρευνα υπάρχει μια λίστα με πρόσθετα εγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό εδώ.